บรรยายธรรมที่ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ บรรยายธรรมะ
ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดย
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า 09:0012:00น.