ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อไม่เครียด สติมา ปัญญาเกิด

อาจารย์ บรรยายที่บริษัท DMG
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  เวลา 18.00 น