“กายเจ็บใจไม่เจ็บ” โดยอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

คลิปบรรยาย ในหัวข้อ “กายเจ็บ ใจไม่เจ็บ” โดยอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
วันที่ 31 สิงหาคม 2557