รายการเช้าดูวู้ดดี้ สัมภาษณ์ อ วรภัทร์ ภู่เจริญ

พูดคุย สนุก ขำ-ขำ  ช่วงน้ำท่วมกรุงเทพฯ