ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ : วิถีพ้นทุกข์

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
บรรยายธรรมพิเศษ “โครงการตาใน 8400 ”
สถานที่  : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์