ร้อยคน ร้อยธรรม ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ เรื่อง “ร้อยคน ร้อยธรรม”
บรรยายโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

วันอังคาร, 15 พ.ค. 2012 ณ ห้องประชุม 501 กรมโยธาธิการและผังเมือง