Anapanasati practice (English) บรรยายภาคภาษาอังกฤษ กับ อจ.วรภัทร์ ภู่เจริญ

อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ ไปบรรยาย ฝึกอานาปานสติชาวดัตช์ ที่เนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่  1 พ.ค. 2558

อาจารย์พูดถึง การหายใจเข้า หายใจออก  และ การปฏิบัติแบบยืนเดิน 1 ชั่วโมง และ นั่ง 1 ชม
ลองฟังกันดูค่ะ

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2