The Secret of Zen ( ตอนที่ 2)

บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
จากหนังสือ Secret ปี 2556 

Thesecretofzen-Page 3

 

Thesecretofzen-Page 2
911-essay.com

The Secret of Zen ( ตอนที่ 1)

บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
จากหนังสือ Secret ปี 2556 

 

Thesecretofzen-Page 1

 

Thesecretofzen-Page 2

 

เป้าที่ไร้เป้า Target Less Target

คำถามที่คนฝึกปฎิบัติมักจะถาม เท่าที่ผมเจอ คือ ” นิพพาน” คืออะไร ไปทำไม ไปแล้วได้อะไร

นิพพาน, สติ, อจ.วรภัทร์

นิพพาน, สติ, อจ.วรภัทร์

นิพพาน, สติ, อจ.วรภัทร์, Targetless Target, มรรคมีองค์ 8, ครูบาอาจารย์ที่ดี, ฝึก ขยัน, กตัญญูกตเวที

นิพพาน, สติ, อจ.วรภัทร์, Targetless Target, มรรคมีองค์ 8, ครูบาอาจารย์ที่ดี, ฝึก ขยัน, กตัญญูกตเวที

 

ที่มา : หนังสือ Secret ปี 2556 
บทความของอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ