เสียง ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อ่านพระสูตรรัตนครัณฑธารณี

เสียง ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อ่านพระสูตรรัตนครัณฑธารณี  

คำอ่าน พระสูตรรัตนครัณฑธารณี
–  นะโม 3 จบ
นมัสะ ตรัยะ-ธวิกานาม สะรวะ ตถาคตานาม
โอม ภุวิ-ภวนะ   วเร ว-จเร ว-จเต จุลุ-จุลุ ธระ-ธระ
สรวะ ตถาคะตะ ธาตุ ธเร ปัทมามัม ภวติ ชยะ วเร มุจุเล สะมะระ
ตถาคะตะ ธัมมะ จักระ ประ-วะ รัตนะ วัชเร โพธิ-มัณฑะ อลัมการะ อลัมกฤเต
สะระวะ ตถาคะตะ-อธิษฐิเต โพธายะ-โพธายะ โพธิ-โพธิ
พุทธะยะ-พุทธะยะ สัมโพธะนิ-สัมโพธะยะ
จะละ-จะละ จลันตุ สะระวะ อาวรณานิ สะรวะ ปาปะ
วิคะเต หุรุ หุรุ สะรวะ โศกะ วิคะเต
สะรวะ ตถาคะตะ หฤทัยะ วัชะริณิ สัมภะระ สัมภะระ
สะรวะ ตะถาคะตะ  คุหะยะ ธารณี มุทเร
พุทเธ สุพุทเธ สะรวะ ตถาคะตะ อธิษฐิตะ ธาตุ คระเภ สวาหา
สะมะยะ อธิษฐิเต สวาหา
สะรวะ ตถาคะตะ หฤทัยะ ธาตุ มุทเร สวาหา
สุ-ประติษฏิตะ สถูเป ตถาคะตะ-อธิษฐิเต หุรุ หุรุ หูม หูม สวาหา
โอม สะรวะ ตถาคะตะ อุษณีษะ ธาตุ มุทราณิ สะรวะ
ตถาคะตะนาม สะธาตุ วิภูษิตะ อธิษฐิเต หูม หูม สวาหา ฯ