ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ มหายาน

อาจารย์บรรยายที่  บริษัท ดีเอ็มจี ณ  ห้องพุทธคยา   ชั้น 22  ตึกอัมรินทร์
วันที่ 4/02/2558