งานอาจาริยบูชา ปี ๒๕๕๗ – ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เมตตาแสดงธรรมเนื่องในงานอาจาริยบูชาของมู­ลนิธิส่งเสริมการพัฒนาจิตมรรคญาณ
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาค ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๑๐ อาคารไอเทาเวอร์ ๑ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ