Purpose

การฝึกสติ ด้วยศิลปะการยิงธนูแบบโบราณ   การทำธนูและอุปกรณ์ต่างๆ   ประวัติศาสตร์ธนู  ปรัชญา จิตวิทยาและธรรมะเกี่ยวกับธนู  ใช้ธนูสอนธรรมะ   Targetless Target     เซ็น เซน ฌาน ญาน ธยฺาน  Zen  Chan ….